Sales Terms

Acceptance of Terms

By placing an order on this website, you agree to these terms of sale and confirm that you are legally eligible to enter into binding contracts.

Products

Descriptions and prices of the books and digital content (eBooks and audiobooks) are listed on our website. We make every effort to ensure that the information is accurate and up-to-date.

Payment

Payment is required at the time of purchase. We accept [specify accepted payment methods, e.g., credit card, PayPal, etc.]. All transactions are secured and encrypted.

Digital Content

Delivery: Digital content such as eBooks and audiobooks will be made available to you immediately after purchase via download link or direct access on our platform.

Right of Withdrawal: Due to the nature of digital content, which can be downloaded immediately after purchase, you waive your right of withdrawal once the download or streaming starts. By placing an order, you consent to immediate performance of the contract and acknowledge that you will lose your right of withdrawal once the download or access to the digital content begins.

Usage: Purchased digital content is licensed for personal, non-commercial use only. You are not allowed to distribute, sell, or modify the digital content.

Right of Withdrawal for Physical Goods

Customers residing in the European Economic Area (EEA), including Norway, have the right to withdraw from the purchase of physical goods within 14 days without giving any reason. The withdrawal period will expire 14 days after the day you receive the goods. To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision by an unequivocal statement (e.g., a letter sent by post or email).

Returns

You may return new, unread, and unopened physical books within 30 days of delivery for a full refund. However, return shipping costs will be the responsibility of the customer, unless the return is a result of our error (you received an incorrect or defective book, etc.).

Complaints and Dispute Resolution

If you have any complaints or concerns regarding your purchase, please contact us immediately. We aim to resolve any issues amicably and efficiently. In the event of a dispute, we strive to adhere to the recommendations made by consumer rights organizations in Norway or, if applicable, in your country of residence.

International Customers

While we aim to comply with consumer protection laws universally, international customers are subject to their local laws. It is advisable to be aware of your local consumer rights when making a purchase.

Modifications to the Terms

We reserve the right to modify these terms of sale at any time. All changes will be posted on this page and are effective immediately upon posting.

Kjøps og returbetingelser

Aksept av Vilkår

Ved å plassere en ordre på denne nettsiden, godtar du disse salgsvilkårene og bekrefter at du er juridisk kvalifisert til å inngå bindende kontrakter.

Produkter

Beskrivelser og priser på bøker og digitalt innhold (e-bøker og lydbøker) er oppført på vår nettside. Vi gjør alt vi kan for å sikre at informasjonen er nøyaktig og oppdatert.

Betaling

Betaling kreves på kjøpstidspunktet. Vi aksepterer [spesifiser aksepterte betalingsmetoder, f.eks. kredittkort, PayPal, osv.]. Alle transaksjoner er sikrede og krypterte.

Digitalt Innhold

Levering: Digitalt innhold som e-bøker og lydbøker vil være tilgjengelig umiddelbart etter kjøpet via nedlastingslenke eller direkte tilgang på vår plattform.

Angrefrist: På grunn av digitalt innholds natur, som kan lastes ned umiddelbart etter kjøp, fraskriver du deg retten til å angre når nedlastingen eller streamingen starter. Ved å plassere en ordre, samtykker du i umiddelbar utførelse av kontrakten og erkjenner at du mister angrefristen så snart nedlastingen eller tilgangen til det digitale innholdet begynner.

Bruk: Kjøpt digitalt innhold er lisensiert for personlig, ikke-kommersiell bruk. Det er ikke tillatt å distribuere, selge eller modifisere det digitale innholdet.

Angrefrist for Fysiske Varer

Kunder bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), inkludert Norge, har rett til å angre kjøpet av fysiske varer innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen vil utløpe 14 dager etter den dagen du mottar varene. For å utøve angrefristen, må du informere oss om din beslutning gjennom en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post).

Retur

Du kan returnere nye, uleste og uåpnede fysiske bøker innen 30 dager etter levering for full refusjon. Returfraktkostnader vil imidlertid være kundens ansvar, med mindre returen er et resultat av vår feil (du mottok en feil eller defekt bok, osv.).

Klager og Tvisteløsning

Hvis du har klager eller bekymringer angående kjøpet ditt, vennligst kontakt oss umiddelbart. Vi sikter mot å løse eventuelle problemer på en vennlig og effektiv måte. I tilfelle tvist, streber vi etter å følge anbefalingene fra forbrukerrettighetsorganisasjoner i Norge eller, om aktuelt, i ditt bostedsland.

Internasjonale Kunder

Selv om vi sikter mot å overholde forbrukervernlover universelt, er internasjonale kunder underlagt sine lokale lover. Det anbefales å være oppmerksom på dine lokale forbrukerrettigheter når du gjør et kjøp.

Endringer i Vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse salgsvilkårene når som helst. Alle endringer vil bli postet på denne siden og er effektive umiddelbart etter posting.